Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku

ul.Szkolna 7
62-860 Opatówek
tel.(62) 76-18-463Zapraszamy na nową stronę szkoły
Nowa strona szkoły to:
gimnazjum.opatowek.pl
<
Komentarzy 0
Wysłano 23 PaĽdziernika 2012 przez elkaelwojc
N F O R M A C J A O W Y N I K U P R Z E T A R G U

DYREKTOR GIMNAZJUM
IM. AGATONA I STEFANA GILLERÓW
W OPATÓWKU

informuje że:

ogłoszony dnia 9.07.2012 r. przetarg pisemny nieograniczony
na najem, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni 16,5 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Opatówku, ul. Szkolna 7 ( KW 42659 ) z przeznaczeniem na sklepik szkolny, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Do przetargu dopuszczono czterech oferentów

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto stawkę wynajmu za 1m kwadratowy – 54 zł
Przetarg wygrała p.Ewa Strumpf.
Komentarzy 0
Wysłano 29 Sierpnia 2012 przez elkaelwojc
PRZETARG
Na podstawie Uchwały nr 113/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego szkół i przedszkoli
DYREKTOR GIMNAZJUM IM. AGATONA I STEFANA GILLERÓW
W OPATÓWKU
OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony
na najem, na okres 3 lat, lokalu o powierzchni 16,5 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Opatówku, ul. Szkolna 7 ( KW 42659 ). Wyżej wymieniony lokal przeznaczony będzie na prowadzenie sklepiku szkolnego.
Lokal będący przedmiotem najmu można oglądać w dniach 13,14,16,17 sierpnia 2012 r. w godz. od 900- 1300
Nie dopuszcza się poddzierżawy i podnajmu wynajętego lokalu.
Częœć jawna przetargu odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. o godz. 1100 w Opatówku, ul. Szkolna 7.
Wysokoœść wywoławcza czynszu za 1m2 miesięcznie wynosi 34,00zł, wadium 400,00zł, przystąpienie co najmniej 2,00zł za 1 m2 .
Najemca oprócz czynszu zobowiązany będzie ponosić koszty energii elektrycznej oraz wywozu œmieci.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić na konto Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, w Banku Spółdzielczym nr 32 8404 0006 2004 0008 4361 0001 najpóŸźniej do dnia 17 sierpnia 2012 r.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia ofert;
3) oœwiadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób zapłaty.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy to wadium przepada na rzecz szkoły. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie wypłacone w ciągu 3 dni po zakończeniu , na konto wskazane przez przystępujących.
Regulamin przetargu udostępniony jest do wglądu na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Opatówek, 09.07.2012 r.


Pobierz dokumenty w pdf
Komentarzy 0
Wysłano 08 Lipca 2012 przez elkaelwojc
Drzwi Otwarte
W dniu 14.04.12 r. w godz. 9.00- 12.00 obywają się w naszej szkole Dni otwarte. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły.
Komentarzy 0
Wysłano 14 Kwietnia 2012 przez elkaelwojc
Wizyta w Turcji
W ramach projektu COMENIUS czterech uczniów pod opieką p. E. Kowalskiej i p. B. Tomczak przez tydziń byli goszczeni w Turcji.
Komentarzy 0
Wysłano 14 Kwietnia 2012 przez elkaelwojc

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Copyright © Angelus 2008